Khảo sát đánh giá tình trạng an ninh – trật tự của nhà máy