Khảo sát – Xây dựng phương án bảo vệ ngân hàng, sàn chứng khoán